สำนักปลัด

นายประเวศ ปงรังษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ รักษาราชการแทนหัวสำนักงานปลัด


นายณัฐสิทธิ์ กันยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเจษฎา โปงวงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางพรเพชร จิตบาล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางมนธิชา ลือชา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายจิรายุทธ คิดงาม
นิติกร
นางสาวนลินนา ณะแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นางสาวนพมาศ ถิระสังวร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สิบเอกพรเทพ แผ่นใหญ่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางสาวธนาภรณ์ ลือชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริภา อุปคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรศากมล ถาริยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายดำรงค์ บุดดี
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวรัตนา หัตถกอง
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป
นายอุเทน กำเนิด
พนักงานจ้างทั่วไป
นางทัศนีย์ ไชยลังการ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางวัลนิกา ถาวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิฑูรย์ ไชยลังการ
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยวิชิต บุญยวง
พนักงานขับรถยนต์
นายสมศักดิ์ มนตรี
พนักงานขับรถยนต์
นายภีรวัฒน์ ชัยวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายณรงค์ศักดิ์ กันทวี
ภารโรง
 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 75419 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft