ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
คำแถลงนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
หนังสือราชการกรมฯ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / สายด่วนผู้บริหาร
ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ด แสดงความคิดเห็น
เแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อตำบลปอ
E -Service
มาตฐการภายในเพื่อป้องกันทุจริต
ที่อยู่ อบต.
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
 

งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
» แผนพัฒนาท่้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6
» แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
» แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 3

ดูทั้งหมด >

งานแผนการดำเนินงาน
» รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - มี.ค. 2564)
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดูทั้งหมด >

งานรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
» รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( ต.ค.2562- มี.ค.2563
» รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ต.2561-มี.ค.2562)
» รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดูทั้งหมด >

งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
» ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
» ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดูทั้งหมด >

งานกิจการสภา ท้องถิ่น
» หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.ปอ สมัยวิสามัญที่ 1 พ.ศ.2563
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2563
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยวิสามัญที่ 1 พ.ศ.2563
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่ 2 พ.ศ.2563

ดูทั้งหมด >

งานจัดเก็บรายได้
» ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 3 บ้านดอน
» ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 3 บ้านดอน(บ้านเจดีย์ทอง)
» ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 5 บ้านปอกลาง
» ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 20 บ้านห้วยกุ๊ก
» ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 19 บ้านสันติพัฒนา

ดูทั้งหมด >

งานการเงิน-การคลัง
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ 8
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องเชิญเสนอราคาโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ 8

ดูทั้งหมด >

งานการเจ้าหน้าที่
» คำสั่งที่ 574/2564 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 3
» หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 2
» หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 1

ดูทั้งหมด >

งานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของอบต.ปอ
» แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
» แผนป้องกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
» รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท(LPA)ประจำปี พ.ศ.2559
» รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) ประจำปี พ.ศ.2560

ดูทั้งหมด >

งานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
» รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564
» รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
» ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564
» แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
» สรุปเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2563

ดูทั้งหมด >

งานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» รายงายผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดูทั้งหมด >

งานรายงานผลการตรวจสอบจากสตง.ปปท.ปปช
» รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564
» รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานนของ อบต.ปอ (ITA 2562)
» รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ปอ (ita 2561)
» รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ปอ( ITA 2560)

ดูทั้งหมด >

การมอบอำนาจของนายก

ดูทั้งหมด >

งานนิติการ
» เลื่อนการจัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน
» รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ6เดือน)
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
» คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

ดูทั้งหมด >

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ปอ
» รายงานประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ครั้งที่ 2/2562
» รายงานประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ครั้งที่ 1/2562
» คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอเรื่องแต่งตั้งคกก.กองทุนกลักประกันสุขภาพอบต.ปอ
» คู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระหว่างสัตวืและคน
» แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 3)

ดูทั้งหมด >

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด >

ข้อบัญญัติ อบต.ปอ
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561

ดูทั้งหมด >

ระเบียบนายก อบต.
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องระเบียบการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและการอื่น พ.ศ.2563
» มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
» มาตรการป้องกันการรับสินบน
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องห้ามเล่นการพนันและดื่มสุรา
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน

ดูทั้งหมด >

อำนาจหน้าที่อบต.
» อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
» พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ดูทั้งหมด >

คู่มือปฏิบัติงาน
» คู่มือการปฏิบัติงานนักตรวจสองภายใน
» คู่มือมือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
» คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
» หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
» หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ดูทั้งหมด >

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
» รายงานการสรุปผลข้อร้องเรียน ของอบต.ปอ
» ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.ปอ
» ขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติงาน

ดูทั้งหมด >

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
» คำกล่าวประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ

ดูทั้งหมด >

งานพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการ
» สถิติการให้บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
» ข้อมูลการบริการประชาชน ปีงบ2562
» ข้อมูลการบริการประชาชน ปีงบ2561

ดูทั้งหมด >

การจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2563
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2562
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2561

ดูทั้งหมด >

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา ปี 2563
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองช่าง ปี2563
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองคลัง ปี2563
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด 2563
» ขอตกลงปฏิบัติราชการแต่ละกอง ปี2563

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
» ผลปฏิบัติราชการ 2563
» ผลปฏิบัติราชการ 2562
» ผลปฏิบัติราชการ 2561

ดูทั้งหมด >

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
» มาตรการในการสร้างจิดสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรใน อบต.ปอ
» มาตรการการป้องกันการรับสินบน
» มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
» มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
» มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดูทั้งหมด >

E-Service
» ประองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอส์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในที่ทำการองค์การบริ
» แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ
» แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ
» แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
» แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2562

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
» รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» รายงานผลการบริหารงานบุคคล 2561

ดูทั้งหมด >

แผนอัตรากำลัง
» ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าน (ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 1/2561)
» แผนอัตรากำลัง 2561-2563

ดูทั้งหมด >

เจตจำนงสุจริตของนายประจญ ปรัชญ์สกุล
» เจตจำนงสุจริตขงอนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)( ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน ) (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

ดูทั้งหมด >

การควบคุมภายใน
» แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูทั้งหมด >

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
» การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
» ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
» รูปโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» ขอเชิญประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาตำบล
» โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูทั้งหมด >

สถิติการให้บริการ
» สถิติการให้บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2564
» ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
» รายงานผู้มารับบริการงานพัฒนาชุมชน
» รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ดูทั้งหมด >

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
» ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด >
 
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานตำบลปอ
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลปอ
แหล่งท่องเที่ยวตำบลปอ
งานเทศกาล ประเพณีที่สำคัญ
แผนที่การเดินทาง
 
 
::: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร :::
แบบฟอร์ม/คำร้อง ต่าง ๆ
วารสาร อบต.
การจัดการองค์ความรู้
งาน สปสช.
กฏหมายน่ารู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC
ข้อมูลการท่องเที่ยว
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
ขั้นตอนขอรับข้อมูลข่าวสาร
แผนที่ อบต.ปอ
ข้อมูล - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
:: พบข้อมูล 505 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 11 หน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2021 เวลา 11:44:45)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2021 เวลา 11:40:27)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปล
( ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2021 เวลา 12:51:12)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
( ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2021 เวลา 13:45:01)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมบอร์ดชื่อ-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ อบต.ปอ
( ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2021 เวลา 12:42:56)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป
( ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2021 เวลา 11:44:44)
 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ป
( ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2021 เวลา 10:21:29)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างสถานที่บ่มคอนกรีตของกองช่
( ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2021 เวลา 15:14:22)
 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บล 9130 เชียงราย สำนักปลัดฯ
( ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:31:39)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้าห้องกองการศึกษาฯ
( ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:05:50)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ จุดห้ามทิ้งขยะ อบต.ปอ
( ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2021 เวลา 15:07:38)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:59:24)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:57:33)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านปางหัด หมู่ 2
( ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:41:50)
 
ประกาศผลผู้ชนะ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านปางหัด หมู่
( ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2021 เวลา 16:48:25)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน อบต.ปอ
( ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:39:38)
 
ประกาศผลผู้ชนะ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอน หมู่ 3
( ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2021 เวลา 09:26:01)
 
ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:00:38)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยากำจัดหนอนกระทู้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 11:17:13)
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน หมู่ 9
( ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:02:55)
 
สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ 7 ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:08:32)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุมุงหลังคา (วาตภัย) บ้านปางปอ หมู่ ๑ ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2021 เวลา 09:06:21)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องติดรถยนต์ จำนวน ๘ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2021 เวลา 15:01:59)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคสล.ภายในหมู่บ้านห้วยคุ หมู่ 8
( ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:37:09)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง คสล.เข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ตำลลป
( ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:22:29)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านปางหัด หมู่ 2 ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2021 เวลา 15:46:09)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ 8 ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2021 เวลา 15:52:44)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน หมู่ ๙
( ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2021 เวลา 09:01:34)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2021 เวลา 10:07:08)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ (กองการศึกษาฯ)
( ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2021 เวลา 09:04:24)
 
ประกาศประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2021 เวลา 09:29:52)
 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา (แบบหยอดเหรียญ) เพื่ออุปโภคบร
( ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2021 เวลา 15:43:16)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ บ้านศิลาแดง หมู่ 16 ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2021 เวลา 11:19:37)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องติดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2021 เวลา 10:28:05)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านร่มฟ้าผาหม่น
( ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2021 เวลา 16:01:23)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านศิลาแดง หมู่ 16
( ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2021 เวลา 15:52:00)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ หมู่ 17
( ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2021 เวลา 15:45:38)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟบ้านผาแล หมู่ 6 ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2021 เวลา 08:37:00)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตค ๓๗๙๓ เชียงราย
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2021 เวลา 14:48:46)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จุดชมวิวดอยผาตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2021 เวลา 11:59:40)
 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
( ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2021 เวลา 16:20:27)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2021 เวลา 14:01:29)
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยหาน สาย
( ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2021 เวลา 13:02:46)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา (แบบหยอดเหรียญ) เพื่ออุปโภคบริโภค
( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2021 เวลา 15:29:46)
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านปอกลา
( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2021 เวลา 10:27:54)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนการใช้เส้นทางลัดบ้านผาตั้ง
( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2021 เวลา 17:09:34)
 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) และ เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน
( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2021 เวลา 11:42:38)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อประปา พีวีซี ศพด.ทรายทอง หมู่ ๗ ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2021 เวลา 11:06:02)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2021 เวลา 16:01:26)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2021 เวลา 16:00:16)
 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 84727 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 093-1401193 โทรสาร -
E-mail : por57310@hotmail.com

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft