กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายเจษฎา โปงวงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.093-1401193

นายสุรชาติ คำแปง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร.
นางพนาวรรณ วิชาชัย
นักสันทนาการ ชำนาญการ
โทร.
---ตำแหน่งว่าง---
นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก)
โทร.
นางสาวนพมาศ ถิระสังวร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร.

นางสาวอลิสา ผาบสละ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทร.
---ตำแหน่งว่าง---
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)
โทร.

นายณัฐวุฒิ วงค์ผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.
นางสาวรัชนีกร หลวงชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.
นายธนเดช หาญสุปัญญากุล
คนงาน
โทร.
---ตำแหน่งว่าง---
คนงาน
โทร.

นางสาวอนุสรา แซ่ย่าง
ครู คศ.3 ศพด.บ้านอยู่สุข
โทร.
นางนุชรี วัชรวงศ์ภิญญู
ครู คศ.3 ศพด.บ้านปางหัด
โทร.
นางเพ็ญศรี ขวัญไกรคีรี
ครู คศ.3 ศพด.บ้านผาตั้ง (104)
โทร.
นางจันทร์ ลือชา
ครู คศ.3 ศพด.บ้านปอกลาง
โทร.

นางกชกร ศิริจัทรเวช
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง (106)
โทร.
นางสาววาสนา ลือชา
ครู คศ.2 ศพด.บ้านเจดีย์ทอง
โทร.
นางศศิธร วงศ์นภาไพศาล
ครู คศ.2 ศพด.บ้านทรายทอง
โทร.
นางบุญ แสงงาม
ครู คศ.2 ศพด.บ้านดอน
โทร.
นางสาวพรพรรณ แสงงาม
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.

นางจิดาภา อุสาใจ
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มฟ้าผาหม่น
โทร.
นางสาวฐิติรัตน์ แผ่นอินทร์
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา
โทร.
นางอรพรรณ แสงซ่งพงศ์พันธ์ุ
ครู คศ.2 ศพด.บ้านห้วยคุ
โทร.
นางสาวธัญพิชชา ตาพิชัย
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง
โทร.
นางสาวมนัชยา แสงงาม
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าไทยงาม
โทร.

นายจือ แซ่ลี
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.
นางสาวจิรัชญา ยาวิเลิง
ครู คศ. 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก
โทร.
นายเล่ง มวลสุชัย
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา
โทร.
นางสาวอรจิรา แสงงาม
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแล
โทร.

นางจุฑามาศ คำแปง
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง (104)
โทร.
นางสาวกุลวรา ยอดมณีบรรพต
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง
โทร.
นางสาวสนธญา วงศ์นภาไพศาล
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง
โทร.
นางสุกัญญา ยาวิเลิง
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศพด.บ้านเจย์ดีทอง
โทร.
นางสุนารี จตุโชคอุดม
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
โทร.

---ตำแหน่งว่าง---
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง (106)
โทร.
นางสาวนารี เกษตรสุขถาวร
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง
โทร.
นายกฤษณะ แซ่ท่อ
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มฟ้าผาหม่น
โทร.
นางแก้ว ใชยลังการ
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง
โทร.
นางสาวณัฏฐณิชา เกสรธีรพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก
โทร.

นางสาวธารินทร์ แซ่เฮ้อ
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.
นางพรสุดา เหมือนสิงห์
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหัด
โทร.
นางสาวอรุณี เสรีวัลย์
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา
โทร.
นางสาวอภิชญา จตุโชคอุดม
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.
นางสาวสุพิน ทะนันชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.

นางธิดา วงศ์นภาไพศาล
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
โทร.
นางสาวมัลลิกา ทรงสิทธิเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก
โทร.
นางนฤมล วรกิจพาณิชย์
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.
นางสาวสมฤดี วัฒนศรพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
โทร.
นางสาวเพ็ญ แซ่ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
โทร.

นางสาวนารี แซ่ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
โทร.
นางสาวอังสุมาลี พุทธโส
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.
นางสาววรรณีย์ แซ่ซ้ง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
โทร.
นางสาวเกสรินทร์ เจริญเจ้าสกุล
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง
โทร.
นางสาวจารุวรรณ ไชยลังการ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง
โทร.

นางสาวรัตนาภรณ์ แยม่อ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอยู่สุข
โทร.
นางสาวนฤมล ลือชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง
โทร.
นางสาวสาวิตรี ไชยลังการ
ผู้ดุแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง
โทร.
นางสาวสุกัญญา ตั๋นเอ้ย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา
โทร.
นางสาวซี แซ่เล่า
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา
โทร.

นายวงศกร วงค์ศักดิ์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าไทยงาม
โทร.
นางสาวราตรี แสงงาม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแล
โทร.
นางสาวพัชรินทร์ ฝอยทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.
นางสาวสุภา แซ่ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร. 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 122916 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 093-1401193 โทรสาร -
E-mail : por57310@hotmail.com

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น