ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
คำแถลงนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
หนังสือราชการกรมฯ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / สายด่วนผู้บริหาร
ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ด แสดงความคิดเห็น
เแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อตำบลปอ
E -Service
มาตฐการภายในเพื่อป้องกันทุจริต
ที่อยู่ อบต.
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
 

โครงสร้างส่วนราชการ
» โครงสร้างส่วนราชการ (ฝ่ายการเมือง)
» โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569

ดูทั้งหมด >

งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
» ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
»
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ดูทั้งหมด >

งานแผนการดำเนินงาน
» รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
» รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูทั้งหมด >

งานรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
» ประกาศการให้คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์และโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
» รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
» รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
» รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ 828/2562

ดูทั้งหมด >

งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 15)
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 14)
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 13)
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 12)
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 11)

ดูทั้งหมด >

งานกิจการสภา ท้องถิ่น
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
» รายงานการประชุม อบต.ปอ สมัยวิสามัญ ที 2 ปี 2566 ครั้งที่ 2
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ปี 2566 ครั้งที่ 1
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่ 3 ปี 2566 ครั้งที่ 2
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญ ที่ 3 ปี 2566 ครั้งที่ 1

ดูทั้งหมด >

งานจัดเก็บรายได้
» บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2567
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
» ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง( ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567
» กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2567 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ดำเนินการออกสำรวจภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นฐานภาษีและการคำนวณ ภาษี ต่อไป

ดูทั้งหมด >

งานการเงิน-การคลัง
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 72
» รายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจตามมาตรา 72
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจตามมาตรา 72
» รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2564

ดูทั้งหมด >

งานการเจ้าหน้าที่
» ประกาศ อบต.ปอ เรื่อง การแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง
» แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566
» รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566
» แผนโครงการ พัฒนาบุคลากร ปีงบ พ.ศ.2566
» การกำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ดูทั้งหมด >

งานมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กร
» เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
» ประกาศ อบต.ปอ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายในอบต.ปอเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ ( อบต.ปอ
» ประกาศ อบต.ปอ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.ปอ
» ประกาศประมวลจริยธรรม อบต.ปอ ปีงบ 2567

ดูทั้งหมด >

แผนอัตรากำลัง และ แผนพัฒนาบุคลากร
» ประกาศ การปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้าง
» ประกาศ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569
» แผนพัฒนาบุคลากร ทั่วไป ปี พ.ศ.2567
» ประกาศ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบ 2567-2569 ต้นฉบับ
» แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 ต้นฉบับ

ดูทั้งหมด >

งานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของอบต.ปอ
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
» แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
» แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA) ประจำปี 2566
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(PLA) ประจำปี 2564
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด >

งานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
» แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2567
» รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

ดูทั้งหมด >

งานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
» รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ฉบับเต็ม)
» รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับเต็ม)
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดูทั้งหมด >

งานรายงานผลการตรวจสอบจากสตง.ปปท.ปปช
» รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565
» รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564
» รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานนของ อบต.ปอ (ITA 2562)

ดูทั้งหมด >

การมอบอำนาจของนายก

ดูทั้งหมด >

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ปอ
» แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
» แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
» แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1)
» รายงานประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ครั้งที่ 2/2562
» รายงานประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ครั้งที่ 1/2562

ดูทั้งหมด >

งานนิติการ
» มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ พ.ศ.2567
» รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2566
» รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยา ปี พ.ศ.2566
» รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566
» สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2566

ดูทั้งหมด >

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
» คำสั่่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ ศพด.
» แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566 – 2570)

ดูทั้งหมด >

ข้อบัญญัติ อบต.ปอ
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Z ไฟล์ Excel
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำนัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดูทั้งหมด >

ระเบียบนายก อบต.
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องระเบียบการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและการอื่น พ.ศ.2563
» มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
» มาตรการป้องกันการรับสินบน
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องห้ามเล่นการพนันและดื่มสุรา
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน

ดูทั้งหมด >

อำนาจหน้าที่อบต.
» อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
» พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ดูทั้งหมด >

คู่มือปฏิบัติงาน
» คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
» คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
» คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
» คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
» ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ดูทั้งหมด >

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
» สรุปสถิติเรื่องร้อนเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566
» รายงานผลกรณีบ้านดอน หมู่ 3 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
» รายงานผลกรณีบ้านห้วยหาน หมู่ 9 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
» รายงานผลกรณีบ้านผาแล หมู่ 6 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
» รายงานผลกรณีบ้านทรายทอง หมู่ 7 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

ดูทั้งหมด >

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
» คำกล่าวประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ

ดูทั้งหมด >

งานพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการ
» หนังสือมอบอำนาขยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบียยังชีพผู้สูงอายุ
» แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
» หนังสือมอบอํานาจยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
» การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» สถิติการให้บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

ดูทั้งหมด >

การจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี 2566
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี 2565
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2564
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2563
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2562

ดูทั้งหมด >

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูทั้งหมด >

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
» รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีพ.ศ.2566
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
» มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
» มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
» รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ 2566
» รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» ผลปฏิบัติราชการ 2563
» ผลปฏิบัติราชการ 2562
» ผลปฏิบัติราชการ 2561

ดูทั้งหมด >

บริการประชาชน E-Service
» แบบฟอร์มคำร้องยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
» ประองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอส์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในที่ทำการองค์การบริ
» แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ
» แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
» รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» รายงานผลการบริหารงานบุคคล 2561

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
» สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
» รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
» สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต (รอบ 6 เดือน)
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)( ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)

ดูทั้งหมด >

หน่วยตรวจสอบภายใน
» นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
» กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ดูทั้งหมด >

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
» โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
» การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
» ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
» รูปโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» ขอเชิญประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาตำบล

ดูทั้งหมด >

สถิติการให้บริการ
» สถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ. 2566
» สถิติขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
» สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
» สถิติข้อมูลเด็กแรกเกิดที่มาลงทะเบียน ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
» ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดูทั้งหมด >

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
» ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด >

งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
» ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565
» ประชาสัมพันธ์ หลักการการเฝ้าระวัง ควบคุม บุคคลภายนอกที่เข้ามาในเขตพื้นที่ อำเภอเวียงแก่น

ดูทั้งหมด >

งานการเลือกตั้ง
» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ อบต.ปอ 2
» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯอบต.ปอ
» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกต้้งนายก อบต.ปอ
» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
» ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ปอ

ดูทั้งหมด >

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1
» ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2

ดูทั้งหมด >

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
» ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ดูทั้งหมด >

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
» ข้อมูลผู้สูงอายุ

ดูทั้งหมด >

ฐานข้อมูลผู้พิการ
» ข้อมูลผู้พิการ

ดูทั้งหมด >

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
» นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
» นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
» เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
» นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
» เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

ดูทั้งหมด >

การจัดซื้อ-จัดจ้าง และพัสดุ
» ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567
» รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567

ดูทั้งหมด >
 
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานตำบลปอ
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลปอ
แหล่งท่องเที่ยวตำบลปอ
งานเทศกาล ประเพณีที่สำคัญ
แผนที่การเดินทาง
 
 
::: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร :::
แบบฟอร์ม/คำร้อง ต่าง ๆ
วารสาร อบต.
การจัดการองค์ความรู้
งาน สปสช.
กฏหมายน่ารู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC
ข้อมูลการท่องเที่ยว
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
ขั้นตอนขอรับข้อมูลข่าวสาร
แผนที่ อบต.ปอ
ข้อมูล - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย มหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปอ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบใบประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
กองการศึกษา ฯ ส่งมอบและติดตั้งถังดักไขมัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครบทั้ง 15 แห่ง
โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ
กิจกรรม “MOI Waste Bank – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มอบนโยบาย ( No Gift Policy ) และ เสริมสร้างจริยธรรมโดยใช้แนวปฏิบัติ Dos&Don’ts
โครงการกีฬาปอสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บ้านห้วยคุ ม.8
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บ้านห้วยหาน ม.9
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บ้านห้วยปอ ม.17
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บ้านห้วยกุ๊ก ม.20
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บ้านปางปอ ม.1
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บ้านทรายทอง ม.7
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บ้านปางหัด ม.2
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บ้านเจดีย์ทอง ม.21
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บ้านดอน ม.3
โครงการประชุมประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 บ้านปอกลาง ม.5
การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
โครงการจัดนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งราย ประจำปี พ.ศ.2567
โครงการสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยคุ
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านปอกลาง หมู่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านเจดีย์ทอง หมู่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านสันติพัฒนา หมู่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567
กิจกรรมประชุมหารือ แนวหลักเขตแดน ไทย-ลาว
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ของตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมร่วมงานเปิดการแข่งขันกีฬาเวียงแก่นเกมส์ ประจำปี 2566
กิจกรรมการดับไฟไหม้ในพื้นที่บ้านผาแล หมู่ 6 ตำบลปอ
กิจกรรมการออกสำรวจป้ายต่างๆในพื้นที่ตำบลปอ
การประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1 /2567
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวดอยผาตั้ง
กิจกรรมการออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2566
กิจกรรมควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลปอ ณ หมู่บ้านทรายทอง หมู่ 7
กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมซ่อม​ไฟกิ่งสาธารณะ ในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ
กิจกรรมการสรา้งสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ฐานสไปเดอร์แมน) ศพด.บ้านหนองเตา ม.4
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมซักซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
กิจกรรมจิตอาสา รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ระดับอำเภอ ปี 2566
กิจกรรมการซ่อมแซมไฟกิ่ง ของหมู่บ้านร่มฟ้าทองหมู่ 18
กิจกรรมการพ่นหมอกควันแบบละอองฝอย(ULV) หมู่บ้านทรายทอง เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบ 2
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความชำรุดของถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
กิจกรรมสำรวจข้อมูลก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 20 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มเติม ปี 2567
กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอสมัยวิสามัญ ที่2/2566 ( ครั้งที่ 1)
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่บ้านปอกลาง หมู่ 5
กิจกรรมเยาวชนอาสา พัฒนาเชียงราย อำเภอเวียงแก่น
กิจกรรมการประชุมประจำเดือนกันยายน 2566
กิจกรรมการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อจัดทำราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน หมู่ 3 เชื่อม บ้านห้วยปอ หมู่ 17
กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเนื่องจากภัยนํ้าป่า หมู่ห้วยคุ หมู่ที่ 8
กิจกรรมปีใหม่อาข่า ประจำปี 2566 ณ หมู่บ้านอยู่สุข หมู่ 10 ตำบลปอ
กิจกรรมการสำรวจความเสียหายของพืชเกษตรจากภัยธรรมชาติ บ้านปางปอ หมู่ 1
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2566
กิจกรรมการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายลำห้วยห้อม ม.7
กิจกรรมการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในหมู่บ้านทรายทอง หมู่ 7
กิจกรรมการออกพื้นที่เพื่อสำรวจจุดเกิดเหตุดินสไลด์บริเวณถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ห้วยกุ๊ก หมู่ 20และหมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ม.20และ 17
กิจกรรมการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ล้มลงกีดขวางทางจราจร ในพื้นที่ตำบลปอ
กิจกรรมการสรา้งสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ฐานสไปเดอร์แมน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง หมู่ 7
กิจกรรมการออกติดตามผู้ค้างชำระภาษี พร้อมทั้งให้บริการรับชำระภาษีคงค้างชำระในพื้นที่ตำบลปอ
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ(พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดอยผาตั้ง หมู่ 14
กิจกรรมการพ่นละอองฝอย( ULV) เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านทรายทอง หมู่ 7 ตำบลปอ
กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ฐานสไปเดอร์แมน) ศพด.บ้านปอกลาง
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริส่วนตำบลปอ
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย มหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน (Ep.4)
โครงการสนับสนุนจัดงานส้มโอของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุรถยนต์ตกบริเวณริมทางในพื้นที่ตำบลปอ
โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุง แมลงวันและพาหะนำโรคโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านผาตั้ง หมู่ 14
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลางและศูนย์ฯเจดีย์ทอง ตามกิจกรรมเสริมพลังด้านการพัฒนาสมองส่วนหน้า EF
กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอยุ่สุข เนื่องจากพบเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก
กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ฐานสไปเดอร์แมน) ศพด.บ้านร่มฟ้าผาหม่น
กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)
กิจกรรมการตรวจรับงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปอ
กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือตามข้อร้องเรียนกรณีลำเหมืองดอยแดง ของหมู่บ้านปอกลาง ม.5 ตำบลปอ ขาดเนื่องจากอุทกภัย
กิจกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองเตา หมู่ที่ 4
กิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
กิจกรรมสำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือภัยอุทกภัยในพื้นที่ตำบลปอ
กิจกรรมส่งเสริมบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน บ้านปอกลาง หมู่ 5
กิจกรรมการบรรเทาสาธารณภัย-แก้ไขปัญหาการจราจร
กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
การประชุมตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
การแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลปอ
กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลปอ
กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวการติดตั้งป้ายบอกทาง สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลปอ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
กิจกรรมการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย กรณีมีการเกิดโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
กิจกรรมงานบวงสรวงเจ้าหลวงเวียงแก่น ประจำปี 2566
กิจกรรมการออกเก็บขยะอันตรายในเขตพื้นที่ตำบลปอ
กิจกรรมการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและเยี่ยมบ้านผู้พิการเพื่อให้ความช่วยเหลือ
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลปอ ประจำปี 2566
กิจกรรมการปรับพื้นที่ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ของหมู่บ้านดอน หมู่ 3
กิจกรรมโครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุง แมลงวันและพาหนะนำโรค ประจำปี 2566
โครงการของฝากถึงเด็กดี
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย มหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน (Ep.3)
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา #WorldSoilDay #วันดินโลก#soilwherefoodbegins # Soils 4 Nurition#FOA # MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข# SDGsforAll #changeforGood
กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)
กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ฐานสไปเดอร์แมน) ศพด.บ้านร่มฟ้าผาหม่น
โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-30 มิ.ย.66
กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ฐานสไปเดอร์แมน) ศพด.บ้านห้วยคุ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (ศพด.)จัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน #WorldSoilDay #วันดินโลก#soilwherefoodbegins # Soils 4 Nurition#FOA # MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข# SDGsforAll #changeforGood
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวของศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ฐานสไปเดอร์แมนประยุกต์)ศพด.บ้านห้วยหาน
กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในช่วงวันหยุด
โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร่ส่วนตำบลปอ
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย มหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน (Ep.2)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและอบรมให้ความรู้โรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย มหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
กิจกรรมการใช้ลานกีฬาบ้านฟ้าไทยงาม
กิจกรรมการใช้ลานกีฬาบ้านห้วยหาน
กิจกรรมการใช้ลานกีฬาบ้านศิลาแดง
กิจกรรมโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านปางหัด หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านศิลาแดง หมู่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านดอน หมู่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านร่มโพธิ์ หมู่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านผาตั้ง หมู่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านอยู่ หมู่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านสันติพัฒนา หมู่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านปางปอ หมู่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านห้วยหาน หมู่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านห้วยคุ หมู่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านทรายทอง หมู่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านผาแล หมู่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองโครงการ/แผนงาน ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เข้าสู่พื้นที่การเกษตร พร้อมขุดร่องระบายน้ำ หมู่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการบริการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้านห้วยคุ หมู่ที่ 8 ตำบลปอ ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลปอ ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการปรับปรุงเกลี่ยถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้กับประชาชนในตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ในอากาศเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลปอ
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านเจดีย์ทอง ม.21
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านปางหัดใหม่ บ้านพิทักษ์คีรี บ้านหนอง
องค์การบริหารส่วนตำบลปอให้การต้อนรับพนักงานส่วนตำบลบรรจุใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลปอจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมภิบาลและการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปอจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบฯ2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเยาวชนทำโครงการริเริ่ม ณ โรงเรียนบ้านทรายทอง หมู่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรน ทิราเทพยวดี
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดับไฟป่าที่เกิดในพื้นที่ตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการป้องกันระงับอัคคีภัยให้แก่เด็กนักเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม ปี 2566
โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเวียงแก่น ฮอมพญ๋า ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันหมอกควันไฟป่า ปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาปอสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินการดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลปอ บ้านผาแล หมู่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ เพื่อปรับปรุงเป็นเส้นทางสัญจรให้กับประชาชน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.ปอ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินการประชุมสมัยสามัญ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลปอ จำนวน 20 หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำกับประชาชนบ้านผาแล หมู่ 6
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ งานโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปางปอ หมู่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2566
งานสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านถูกไฟไหม้ ในพื้นที่ตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการอบรมความรู้เกี่ยวกับไฟป่า ให้กับประชาชนหมู่บ้านหนองเตา หมู่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลปอ ปี 2566
งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2566
โครงการเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
งานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยจุดชมวิวผาตั้ง ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรัปีใหม่ ปี 2566
เกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
ประชาคมคัดเลือกโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่3/2566
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2566
นายกองค์การบริหารสว่นตำบลปอ มอบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิตจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินตามโครงการกีฬาปอสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริการส่วนตำบลปอจัดโครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอให้การต้อนรับพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารโอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลปอให้การต้อนรับพนักงานส่วนตำบลที่รับจากการโอนย้ายข้าราชการทหาร และพนักงานส่วนตำบลบรรจุใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ร่วมกิจกรรมและเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดโรงเรียนปอวิทยา 2565
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ช่วยเหลือตัวเองให้กับเด็กเล็กในกรณีที่ติดในรถยนต์
งานสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบเคสช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการผ่าตัดของครอบครัวที่ยากจน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ซ่อมไฟกิ่งให้หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานกับกองช่าง ดำเนินการแก้ไขดินสไลด์ทับถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20
กองช่าง สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้งงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 8
อบต.ปอ จัดการประชุมประจำเดือนกันยายน 2565
การตรวจสอบประเมินสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลปอ
งานสวัสดิการสังคม ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลปอ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกสำรวจเหตุร้องเรียน กรณีคอสะพานหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2
อบต.ปอ ส่งมอบนมถั่วเหลืองให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรอบเดือนกันยายน 2565
งานจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่ติดตามผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564-2565
อบต.ปอ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย บ้านปางหัด ม.2
วันที่ 26 กันยายน 2565 ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข นำส่งขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้ในพื้นที่ตำบลปอ 20 หมู่บ้าน จำนวน 99.6 กิโลกรม ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธีตามหลัก
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน บ้านห้วยกุ๊ก (โครงการพระราชดำริ) ณ หอประชุมหมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 ตำบลปอ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
วันที่ 2 กันยายน 2565 อบต.ปอ ร่วมกิจกรรมงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2565
วันที่1กันยายน2565 กองช่างได้ดำเนินการนำรถปรับถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปอกลางหมู่5
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข พร้อมด้วยงานนิติการ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน และสารเคมี (ปั๊มหลอด) จำนวน 2 ร้านค่ะ
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน บ้านฟ้าไทยงาม(โครงการพระราชดำริ) ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ 13 ตำบลปอ เพื่อส่งเสริมให้ค
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน บ้านร่มโพธิ์เงิน (โครงการพระราชดำริ) ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ 11 ตำบลปอ เพื่อส่งเ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ส่งมอบนมถั่วเหลืองให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รอบเดือน สิงหาคม เพื่อแจกให้กับเด็กใน ศพด. คนละ 1 กล่อง ตามโครงการป้องกันภาวะทุพโภชนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณกองทุนหลักป
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข จัดอบรมตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลปอ ปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชา
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 อบต.ปอ ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบต.ปอ ออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุง แมลงวันและ พาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลปอ 20 หมู่บ้านพร้อมกันนี้
โครงการปลูกป่าในวันสำคัญต่างๆประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลปอ
งานนิติการ จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรถติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โครงการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพร เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ประจำปี 2565
งานนโยบายและแผนดำเนินการประชุมร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและส.อบต.ปอ เพื่อหารือการพัฒนาท้องถิ่นตำบลปอ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยร่วมกับโรงพยาบาลเวียงแก่น
การดำเนินการซ่อมแซมตู้ควบคุมการเปิด-ปิดไฟของหมู่บ้าน
โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุงแมลงวันและพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2565
งานสาธารณสุข ได้ออกจัดเก็บขยะอันตรายที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลปอ จำนวน 20 หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการโครงการป้องกันภาวะทุพโภชนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลปอ ปี2565
โครงการเผ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2565
การสำรวจข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สมรรถนะนั้นสำคัญไฉน" ปี 2565
งานสันทนาการจัดกิจกรรมอุ้ยสอนหลานคนสามวัย (กิจกรรมสอนเต้นรำวงย้อนยุคแบะเต้าบาสโลปคนสามวัย) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปอ ณ โรงเรียนปอวิทยา 2565
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนภายใต้กิจกรรมเด็กและเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565
โครงการคัดแยกขยะชุมชนปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลปอ
โครงการแข่งกีฬาปอสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 65
เปิดกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดโรงเรียนห้วยหาน 2564
เปิดกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดโรงเรียนปอวิทยา 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ LO (Learning organization)
งานนโยบายและแผน จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนโครงการและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้านปางหัด หมู่ 2
งานนิติการ จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขและกองช่างได้ออกสำรวจบ่อขยะ บ้านทรายทอง หมู่ 7
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขและกองช่างร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ​หลวง​ห้วยแล้ง​ ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อขอมติในที่ประชุม เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย​ภายใน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับการส่งมอบตุ๊กตาชนเผ่า ณ ดอยผาตั้ง
งานพัฒนาชุมเข้าร่วมเวที work shop โครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท
งานพัฒนาชุมชนออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปอ
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านปางหัด หมู่ 2
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านผาแล หมู่ 6
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านดอน หมู่ 3
ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ครั้งแรก ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 4 หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ รณรงค์เลือกตั้งโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ออกกำหนดจุดก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา บ้านปางหัด หมู่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ร่วมทอดผ้าป่าสนับสุนนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ วัดระยะหินคลุก 2 ข้างทาง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตรวจสอบงานรื้อถอนกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาแล หมู่ 6
งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำเครื่องจักรกลนำเศษกิ่งไม้ที่ขวางทางระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำ บ้านดอน หมู่ 3
กองช่าง งานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ซ่อมแซมไฟกิ่งที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ บ้านดอน หมู่ 3
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปอกลาง หมู่ที่ 5
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ล้างบริเวณโรงเรียนปอวิทยา เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการแก้ไข ปรับ ถม ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปางหัด หมู่2
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ล้างบริเวณโรงเรียนปอวิทยาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถกระเช้าเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน บ้านร่มฟ้าทอง นำแผ่นปูนที่ปิดท่อระบายน้ำออกจากร่องระบายน้ำเพื่อที่จะได้ทำการ ซ่อมเเซม ร่องระบายน้ำ
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขและกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดตั้งศูนย์ CI ตำบลปอ ณ หอประชุมบ้านทรายทองและหอประ
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่ได้รับคำสั่งกักกันตัวจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
โครงการบริการเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตรวจสอบการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3
งานฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอสนับสนุน มุ้งกระโจม จำนวน 15 หลัง ให้กับศูนย์กักกันโรค COVID-19 ตำบลปอ เพื่อให้บริการประชาชนกรณีติดเชื้อ COVID-19 และได้รับคำสั่งให้กักกันตัวเอง ณ โรงเร
วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ รับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ไปรับชาวบ้านที่หายป่วยจากโรคโควิด -19 จากศูนย์ CI อำเภอเวียงแก่น และได้ส่งก
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปอ และฝ่ายสาธารณสุข มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด แบบขาตั้งพื้นและเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด แบบปืนยิง สนับสนุนให้กับหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการคัดกรองโ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการแก้ไขคอสะพานถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปางหัด หมู่ 2
นายธนวัฒน์ อุสาใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปอ และฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ใหญ่บ้านทรายทอง จำนวน 10 กล่อง เพื่อใช้ประจำจุดคัดกรอง บ้านทรายทอง หมู่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ “บ้านหลังนี้อยู่ในระหว่างกักตัว โรคโควิด 19“เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบบริเวณที่กักกันตนเองของผู้ที่มีความเสี่ยงสูง จากโรค COVID-19 และงดเว้นการเข้าม
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านผาตั้ง หมู่ 14
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีเกิดโรคระบาดของโรคไข้เลือดออก บ้านปางปอ หมู่ 1 (Day3)
นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักกันตัวเองตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการแก้ไขถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอน หมู่ 3
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านปางหัด หมู่ 2
นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักกันตัวเองตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ 13
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำเครื่องจักรกลดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำ บ้านดอน หมู่ 3
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจสาธารณภัย บ้านหนองเตา หมู่ 4
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการแก้ไขคอสะพานทรุด บ้านปอกลาง หมู่ 5 ซอย 5
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 19
นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข บ้านสันติพัฒนา หมู่ 19
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการแก้ไขถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาแล หมู่ 6
นายสมจิต สิริพุทธาสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชนและงานฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักกันตัวเองตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการแก้ไขถนนการเกษตร บ้านปางหัด หมู่ 2 (สายห้วยหัด )
นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขบ้านอยู่สุข หมู่ที่ 10
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตรวจรับพัสดุงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหาน สายทาง บ้านหนองเตา - บ้านห้วยหาน หมู่ 9
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจความเสียหายจากดินสไลด์และจุดวางท่อถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 บ้านผาแล หมู่ 6 บ้านปางหัด หมู่ 2 และบ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 2
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจความเสียหายจากดินสไลด์และจุดวางท่อถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าทอง หมู่18 บ้านผาแล หมู่ 6 บ้านปางหัด หมู่ 2 และบ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 2
นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และงานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประขาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักกันตัวเองตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชน และงานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ
นายธนวัฒน์ อุสาใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข มอบหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 107 กล่อง ให้กับประชาชนในหมู่ห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 โดยมี อสม.รับมอบไปแจกจ่ายให้กับครัวเรือน
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก Day-0 กรณีเกิดโรคระบาดของโรคไข้เลือดออก บ้านทรายทอง หมู่ 7
นายศัสตราวุธ นภาวงศ์สกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข มอบหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 525 กล่อง ให้กับประชาชนในหมู่บ้านห้วยคุ หมู่ที่ 8 โดยมี อสม.รับมอบไปแจกจ่าย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจสาธารณภัย บ้านปางหัด หมู่ 2
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจสาธารณภัย บ้านผาแล หมู่ 6
นายอำเภอเวียงแก่นพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ กำนัน ตำบลปอ ประชุม เรื่อง สถานที่กักกันตัวเอง กรณีผู้ป่วยโควิด-19 กลับจากกรุงเทพฯ ณ ภูหมอกรีสอร์ท บ้านผาตั้ง หมู่ 14
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ร่วมชี้แจงมาตราการกักกันตัวเอง กรณีผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาหายแล้ว และต้องกักกันตัวเองต่ออีก 14 วัน ที่บ้าน ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ร่วมชี้แจงมาตราการกักกันตัวเอง กรณีผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาหายแล้ว และต้องกักกันตัวเองต่ออีก 14 วัน ที่บ้าน ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการแก้ไขถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากดินสไลด์ บ้านผาแล หมู่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตรวจรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเตา-บ้านห้วยหาน วงเงิน 6,375,000 บาท ทำการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (วันที
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการแก้ไข ดินสไลด์ ขวางทางจราจร บ้านห้วยหาน หมู่ 9
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเตา หมู่ 4
ออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ บ้านห้วยหาน
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านห้วยคุ
เปิดกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดโรงเรียน ตชด ชนัตถ์
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจโครงการ​ตามข้อบัญญัติ​ งบประมาณ​ประจำปี 2565 บ้านห้วยคุ หมู่ 8
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจโครงการ​ตามข้อบัญญัติ​ งบประมาณ​ ประจำปี 2565 บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจโครงการ​ตามข้อบัญญัติ​ งบประมาณ​ประจำปี 2565 บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจความเสียหายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน บ้านห้วยหาน หมู่ 9
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ รับคนไข้หายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จาก โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ไปยังที่กักกันตัวเองท
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านทรายทอง
เปิดการแข่งขันกีฬาสี
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอาข่า องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
งานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี (หลักสูตรการทำตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ สำรวจถนนเข้าสู่พื้นการเกษตร บ้านปอกลาง หมู่ 5
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดคัดกรอง เฝ้าระวังบุคคลเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 และบ้านสัน
กิจกรรมพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควันในพื้นที่ในช่วงเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่า
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกดำเนินโครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุง แมลงวันและพาหะนำโรคโดยแมลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านปางห
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกดำเนินโครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุง แมลงวันและพาหะนำโรคโดยแมลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านดอน
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกดำเนินโครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุง แมลงวันและพาหะนำโรคโดยแมลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านปอก
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ สนับสนุนช่วยเหลือกรณีสาธารณภัย ดินสไลด์บ้าน ให้แก่ บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563 บ้านหนองเตา หมู่ที่ 4
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจโครงการ​ตามข้อบัญญัติ​งบประมาณประจำปี 2563และงบประมาณประจำปี 2565 บ้านสันติพัฒนาหมู่ที่ 19
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจโครงการ​ตามข้อบัญญัติ​งบประมาณประจำปี 2563และงบประมาณประจำปี 2564 บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ 13
บริษัท อีโคเอิร์ท จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศ อบรมให้ความรู้การใช้งาน การดูแลรักษา และสาธิตการใช้งานจริง ของเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ผู้นำชุมชน แ
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ รับคนไข้หายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จาก โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ไปยังศูนย์ปฏิบัติการค
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจถนนทางการเกษตร บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจโครงการ​ตามข้อบัญญัติ​ งบประมาณ​ประจำปี 2565 บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ 15
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจโครงการ​ตามข้อบัญญัติ​ งบประมาณ​ประจำปี 2565 บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ 13
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจโครงการ​ตามข้อบัญญัติ​ งบประมาณ​ประจำปี 2565 บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ 12
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจโครงการ​ตามข้อบัญญัติ​ งบประมาณ​ประจำปี 2565 บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ 11
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจโครงการ​ตามข้อบัญญัติ​ งบประมาณ​ประจำปี 2565 บ้านผาแล หมู่ที่ 6
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจโครงการ​ตามข้อบัญญัติ​ งบประมาณ​ประจำปี 2565 บ้านหนองเตา หมู่ที่ 4
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดคัดกรอง เฝ้าระวังบุคคลเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านปางปอ บ้านร่มฟ้าทอง บ้านสันต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักกันตัวเอง บ้านห้วยคุ หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2 จำนวน 32 ครัวเรือน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจโครงการ​ตามข้อบัญญัติ​ งบประมาณ​ประจำปี 2565 บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่สำรวจโครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2565 บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 17
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่สำรวจโครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2565 บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่สำรวจโครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2565 บ้านศิลาแดง หมู่ที่ 16
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดคัดกรอง เฝ้าระวังบุคคลเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านร่มฟ้าทอง บ้านสันติพัฒนา และ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่สำรวจโครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2565 บ้านปอกลาง หมู่ที่ 5
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่สำรวจโครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2565 บ้านดอน หมู่ที่ 3
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักกันตัวเอง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักกันตัวเอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้นำรถดับเพลิงออกปฏิบัติการดับเพลิงไหม้บ้านของประชาชน บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจความเสียหายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ท่อลอดเหลี่ยมและฝายชะลอน้ำ จากเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ บ้านดอน หมู่ที่ 3
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจจุดสาธารณภัย จุดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและสะพาน ท่อลอดเหลี่ยม บ้านทรายทองและบ้านปางหัด
กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำเครืองจักรรถตักหน้าขุดหลังตักดินสไลด์ออกจากถนน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14
กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้นำเครื่องจักร รถตักหน้า - ขุดหลังและรถไถฟาร์มเทรค เข้าแก้ไขดินสไลด์จากสาธารณภัย ดินโคลนสไลด์ ณ จุดบ้านราษฎร์ภักดี-ตำบลตับเต่า
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกพ่นหมอกควันบ้านห้วยคุ ตามโครงการพ่นหมอกควันป้องกัน และกำจัดยุง แมลงวันและพาหะนำโรคโดยแมลง ปี 2564
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกพ่นหมอกควันบ้านห้วยหาน ตามโครงการพ่นหมอกควันป้องกัน และกำจัดยุง แมลงวันและพาหะนำโรคโดยแมลง ปี 2564
งานส่งเสริมสาธารณสุข อบต.ปอ สำรวจข้อมูลน้ำเสียในชุมชน
กองช่างและงานป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ​ นำเครื่องจักรกล​ ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่ขวางทาง​น้ำ
งานสาธารณสุข กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และคณะทำงาน ศปก.ตำบลปอ ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกพ่นหมอกควันครั้ง 1 day-0 กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่บ้านหนองเตา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอร่วมกับส่วนราชการอำเภอเวียงแก่น ออกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำเครื่องจักรกลพัฒนาปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านอยู่สุข หมู่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ สนับสนุนวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถังเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่ชำรุดให้แก่ บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9
งานป้องกั​นและบรรเทา​สาธารณภัย​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลปอ​ นำรถบรรทุกน้ำ นำน้ำอุปโภคช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบรรพต​วิทยา
สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายยจุดห้ามทิ้งขยะในเขตพื้นที่ตำบลปอ จำนวน 6 จุด
สถาบันปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยคุ และ บ้านห้วยหาน ได้รับการสนับสนุนจาก ปปส.ภาค5
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
งานไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่งบ้านผาแล
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาตั้ง หมู่ 14
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปอ หมู่ 17
คณะกรรมการร่าง TOR องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลปอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ตรวจสอบงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปอ หมู่ 17 ตำบลปอ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่มอบถังดับเพลิงพร้อมทั้งส่งมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
งานสาธารณสุข องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ปอ​ ออกสำรวจจุดทิ้งขยะ บ่อขยะ ในเขตตำบลปอ เพื่อใช้สำหรับจัดทำข้อมูลบ่อขยะ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลปอ​ลงพื้นที่ตรวจสอบ​ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรายทอง หมู่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม ถังกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่ บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลปอจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ศปก.ต.ปอ ร่วมกับ ศปก.อ.เวียงแก่น เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล ลงพื้นที่ส่งมอบกระเบื้อง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้สำรวจความเสียหายจากเหตุลมพายุและเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ​ ลงพื้นที่ สำรวจความเสียหายจากลมพายุ​
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับชาวบ้านตัดต้นไม้ล้มข้างทาง
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ส่งมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้นำรถดับเพลิงออกปฏิบัติการดับเพลิงไหม้บ้านของประชาชน บ้านศิลาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ทำความสะอาด สถานที่ราชการ วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอปอ ออกปฏิบัติการดับเพลิงไหม้บ่อขยะบ้านดอน หมู่ 3 ตำบลปอ
งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่แจกมุ้งครอบให้เด็กแรกเกิด ในพื้นที่ตำบลปอ จำนวน 156 หลัง
องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ปอ​ จัดพิธีทำบุญ​เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย​ ณ​ อาคารอเนกประสงค์​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลปอ
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน ณ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14
องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ปอ​ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ภายใต้กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564​
คณะกรรมการ​ตรวจรับพัสดุ​​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลปอ ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
คณะกรรมการ​ตรวจรับพัสดุ​​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลปอ ลงพื้นที่ตรวจรับแนวกันไฟป่า​ดอยผาตั้ง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำรถดับเพลิงออกปฏิบัติการดับเหตุเพลิงไหม้
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ นายบุญช่วย เกษตรโสภาพันธ์ ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน หมู่ที่​ 11
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกตรวจสอบการทำงาน โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านอยู่สุข หมู่ที่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำจุดชมวิวดอยผาตั้ง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกปฏิบัติงานปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน หมู่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนบรรพตวิทยา จำนวน 24,00 ลิตร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ดับไฟบ่อขยะบ้านทรายทอง หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ร่วมต้อนรับคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะนายอำเภอเวียงแก่นและกิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่นเพื่อมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กันนายเช้ง แซ่วือ
เดินสำรวจจุดเสี่ยงเกิดไฟป่าบ้านปางปอ หมู่ที่ 1 ตำบลปอ
องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลปอ​ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ​ ครั้งที่ 3/2564​
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อบต.ปอ ออกตรวจสอบการทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 17
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อบต.ปอ ออกตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะ บ้านปอกลาง หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เข้ารับการตรวจรับ การประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจจุดก่อสร้าง รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ปอกลาง หมู่ที่ 5 ซอย 5
กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกสำรวจพื้นที่สร้างถังกักเก็บน้ำ บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
นายประเวศ​ ปงรังษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ​ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า การปรับที่บ่อขยะ บ้านปอกลาง​ หมู่ที่​ 5
ณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อบต.ปอ ออกตรวจสอบการทำงาน โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านอยู่สุข หมู่ที่ 10
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อบต.ปอ ออกตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก​บ้านห้วยคุ ม.8
องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ปอ​ จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอเข้า ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านปางหัด เพื่อระดมสมองหาแนวทางการจัดการขยะโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ปอ ลงพื้นที่สำรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ด้อยโอกาสและยากจน
กองช่างออกสำรวจพื้นที่ไหล่ทางถนนคอนกรีตทรุดตัวบ้านร่มฟ้าทอง ม.18 เมื่อเวลา 9.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย
ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ปอ จัดกิจกรรม Big cleaning day ณ สำนักงาน อบต.ปอ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้นำน้ำไปให้บริการนักท่องเที่ยวและรดน้ำต้นซากุระ ณ จุดชมวิวดอยผาตั้ง หมู่ที่ 14
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดการประชุมครั้งที่ 2 /2564
คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลปอ พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนรายนายอานุภาพ หมอโป๊ะภู่
กองช่าง อบต.ปอ ออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง โครงการถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแล
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการวางท่อ
ปรับพื้นที่เตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายเถียน คำ
ออกสำรวจความเสียหายของบ้านผู้ประสบเหตุไฟไหม้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้า โครงการก่อสร้างศาลาในป่าสุสาน บ้านปางปอ หมู่ที่ 1
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ 13
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องจราจรการขับขี่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอเดินทางไปศึกษดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาท้อองถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ สำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการระบบประปาพร้อมตู้หยอดเหรียญบ้านปางหัด
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับจุดลอยกระทง จำนวน 5 จุดและบั้งไฟดอกหฒุ่บ้านละ 2 บั้ง รวม 10 บั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ไปศึกษาดูงานโครงการคัดแยกขยะในชุมชน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ให้ความช่วยเหลือ นางอะ แซ่ลี เพื่อสนับสนุนวัสดุก่อสร้างห้องน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลปอร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรสมรรถนะสูง (Walk Rally)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เตรียมความพร้อมทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อตอนรับนักท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการสนับสนุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ในตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม - จริยธรรม ให้กับทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสบการให้กับผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและกิจกรรมอุ้ยสอนหลาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ยินดีตอนรับ นางสาวเฌนิศา ลือชา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด สำหรับวัดไข้ ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอขอบคุณพระมหาทองสุข สุขะธัมโม ผู้แทนมูลนิธิดอยเวียงแก้ว (พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสิภิขุอุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะที่ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพช่วยเหลือ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลปอ
นายกแสน​ ลือชา​ และผู้สูงอายุ​ตำบลปอ​ เข้าร่วมงานวัฒนธรรม​ ภายใต้โครงการตัดทำฐานข้อมูลด้านศาสนาวัฒนธรรม​ และจารีตประเพณี​ท้องถิ่น
งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเตาหมู่ที่ 4 - บ้านห้วยหานหมู่ที่ 9
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติดินสไลด์บ้านบ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมถนนและดินสไลด์บ้านปางหัด หมู่ที่ 2
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติดินสไลด์ โรงเรียนสอนภาษาจีน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดส่งถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบล จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ตรวจดูความความคืบหน้า โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอยู่สุข
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลปอร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปอร่วมกับอำเภอเวียงแก่น จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากไหล่ทางทรุด และถนนเสียหายจากน้ำกัดเซาะบ้านทรายทอง หมู่ที่ 7
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากดินสไลด์ทับร้านค้าของประชาชนบ้านผาตั้ง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากดินสไลด์ทับถนนสายปางหัดและบ้านผาตั้ง
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุงแมลงวันและพาหะนำโรคโดยแมลง ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการค่ายเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการเที่ยวงานองุ่นไร้เมล็ดของดีของอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง ตามคำสั่งที่407/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกับบ้านพักเด็กจังหวัดเชียงราย กรณีเด็กหนีออกจากบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ออกพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มอบถังเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาลัยแล้ง
ร้านเฟิร์สเครื่องเขียนแอนด์ก๊อปปี้ปริ้น บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ร้านแฟชั่นแฟบริก บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
คุณณัฐชา ไชยลังการ บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ร้านไอที โปรเจ็คแอนด์ ซัพพลาย บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ แจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ร้านลือชาก่อสร้าง บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
นางวิลาวัลย์ โนระ บริจาคเงินสมทบทุนซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ แจกหน้ากาอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลปอ
คุณกันยาวีร์ ธิวงค์ บริจาคไข่ไก่และอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงของ บริจาคข้าวสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
สิบเอกหญิงวนิดา ศรีไกรรส บริจาคข้าวสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ บริจาคข้าวสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
คุณมนธิชา ลือชา บริจาคข้าวสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
คุณสมพิศ ปงเมฆ บริจาคข้าวสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำน้ำออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ สนับสนุนทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท) ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลปอ
นายศัสตราวุธ นภาวงศ์สกุล บริจาคข้าวสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ร้านสะสมทรัพย์ บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ร้านกังวานพาณิชย์และร้านภาวินี บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
คุณวิฑูรย์ ไชลังการ บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ร้าน ขนมบ้านคุณยาย บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ร้าน โปรปริ้น แอดเวอร์ไทซิ่ง บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ร้าน ต้าแม็กซ์ยาง บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
นายประเวศ ปงรังษี บริจาคข้าวสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
คุณสิริลักษณ์ อินเทพ บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ห้างหุ่นส่วน ซีเค กริฟฟิน จำกัด บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ห้างหุ่นส่วน เควีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ร้าน ศาลาเวียงแก่น บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นำน้ำออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
คุณประสิทธิ์ พิชัย บริจาคอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ร้าน ยงกิจเฟอร์นิเจอร์ บริจาคอาหารแห้ง น้ำมันพืช และน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ร้าน BLC คอมพิวเตอร์เชียงราย บริจาคข้าวสารอาหารแห้งและน้ำมันพืช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ร้านเวียงแก่นการไฟฟ้าและร้านเวียงแก่นการเกษตรบริจาคอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ร้านเวียงแก่นพาณิชย์บริจาคมาม่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ร้านไพศาลก่อสร้างบริจาคข้าวสารหออมมะลิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ร่วมกับ อำเภอเวียงแก่น แจกหน้ากาอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลปอ
ร้านเมืองเทิงปริ้นเตอร์บริจาคอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ลงพื้นที่สำรวจที่ดินที่สิ่งปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการติดกระจกโค้งจราจรบริเวณพื้นที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการมอบหน้ากากชนิดผ้าป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในตำบลปอ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ออกสำรวจความเสียหายจากลมกระโชกแรง
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
คณะกรรมการ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปอ ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปอ
ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการแจกจ่ายมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชน
คณะกรรมการ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปอ นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปอ
กสท.อบต.ปอ มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้มอบทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ดับไฟป่าบ้านปางปอ
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นพร้อมห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ 15
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างห้องเก็บของและปรับปรุงหลังคาคลุมที่แปรงฟันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอยู่สุข หมู่ที่ 10
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการต่อเติมหลังคาคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ หมู่ที่ 8
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2109 (COVID 19) โดยมีจุดคัดกรองวัดไข้ ในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอจัดกิจกรรม​โรงเรียน​ผู้สูงวัย​ใส่ใจ​สุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ โครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการ​ให้ความรู้​ในการป้องกันโรคติดเชื้อ​ไวรัสโคโรนา​ 2019​(COVID-19)
องค์การบริหารส่วนตำบลปอร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอเวียงแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ทำแนวป้องกันไฟป่าบ้านทรายทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งถังรองรับน้ำ บ้านห้วยกุ๊ก
องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ทำแนวป้องกันไฟป่าบ้านผาแล
องค์การบริหารส่วนตำบลปอและกศน.อำเภอเวียงแก่นนำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรับคณะตรวจงานกระทรวงศึกษาธิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลปอร่วมกับหน่วยงานอำเภอเวียงแก่น จนท.อส.จนท.ป่าไม้ ร่วมกันสร้างบ้านให้นายลายสู แซ่จ๋าว ทดแทนบ้านที่ประสบเหตุเพลิงไหม้
โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้านห้วยหาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลปากน้ำประแส
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม อาสาสมัครดับไฟป่า ใน โครงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน
พัฒนาชุมชน​ สำนักงานปลัด​ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟรักษาป่าภูชี้เดือน
นำส่งขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ในพื้นที่ ไปยังจุดรวบรวมขยะของเสียอันตรายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
ปรับบ่อขยะหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ
ส่งมอบแท่นวางถังเก็บน้ำให้แก่หมู่บ้านตำบลปอ
โครงการพัฒนาศาสตร์พระราชา ให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ
เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่และภัยพิบัติ พร้อมร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุฯ
ตรวจสอบดินสไลด์บ้านผาตั้ง
โครงการผึกอบรบความรู้ตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายกมอบอุปกรณ์​กีฬา​หมู​่บ้านห้วยคุ
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก0-5ปี
โครงการวัยรุ่น วัยเรียน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวก สำหรับเยาวชนต้านยาเสพติด
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กิจกรรมโรงเรียนผุ้สูงอายุตำบลปอ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562
พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการปลูกป่าเฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมโครงเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
กิจกรรมการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบ้านปอกลาง หมู่ 5
กิจกรรมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ประจำปี 2562
กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลปอ
ส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลปอ
โครงการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านผาแล หมู่ที่6
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านปอกลาง หมู่ที่5
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านดอน หมู่ที่3
กิจกรรมเปิดเทอมของผุ้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562
โครการพระราชดำริด้านสาธารณสุข​ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
มอบกระเบื้องช่วยเหลือประชาชนกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากวาตภัย
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี "หลักสูตรการผูกผ้าริ้ว"
โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี \"หลักสูตรการทำอาหาร\"
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562
ครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมเพื่อเตรียมงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ ประจำปี พ.ศ. 2562
ร่วมต้อนรับคณะศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการ กองทัพไทย
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2562
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
ศึกษาดูงานการสร้างสนามเด็กเล่น​สร้างปัญญา
โครงการร้อยใจรักษ์ตำบลปอ
กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเวียงแก่น
ต้อนรับคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อนำใช้พัฒนาตามบริบทของชุมชน (TCNAP)
เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562
ประชุมซักซ้อมแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำและป่าไม้ในพื้นที่ตำบลปอ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี2562
โครงการเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ปี2562
นายอำเภอเวียงแก่นเยี่ยมอปท.เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562
โครงการสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง ประจำปี 2562
กิจกรรมวาระจังหวัดเชียงรายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561-2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมการพบปะประชาชน (จังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่)
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9
โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561
ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้สบเหตุอัคคีภัย บ้านห้วยคุ หมู่ที่8 ตำบลปอ
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเชิงสังสรรค์และทำงานเป็นทีม (Walk Rally) ประจำปี 2561
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระกรุณามหาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2561
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการวัยรุ่น วัยเรียน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่ขวางทางจราจร และปรับพื้นที่ เนื่องจากดินสไลด์ทับถนน
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ของคณะผุ้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ภายใต้กิจกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้สูงอายุ
ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2561
โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2561
ตรวจสอบสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลปอ
ซ่อมไฟกิ่งในพื้นที่ตำบลปอ
พิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมความรู้ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
กิจกรรมประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2561
โครงการส่งเสริมอุดมการณ์หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี2561
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"
พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี2561
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคแก่ผู้สูงอายุตำบลปอ
ออกพื้นที่เร่งรัดภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตตำบลปอ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปางหัด หมู่ที่2
คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน หมู่ที่9
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2561
โครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลปอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญที่ 1/2561
มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุ (หลักสูตรการทำไส้อั่ว) ประจำปรงบประมาณ 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ดูแลเด็กตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี (หลักสูครการตัดเย็บเสื้อผ้า)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญที่2 ปี2561 ครั้งที่2
การต้อนรับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเยี่ยมเยี่ยนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปอ
โครงการแข่งขันกีฬาปอคัพสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่9 ประจำปี2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพตำบลปอ ภายใต้กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
กิจกรรมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดนิทรรศการพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปี 2562
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โครงการเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ชมดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ประจำปี 2560
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง ประจำปี 2561
งานถวายพระดอกไม้จันทน์ และ ถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ปลัด อบต.ปอและรองนายก อบต.ปอ ได้ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอาชีพร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดทำพิธีไหว้เจ้าที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ให้การต้อนรับ ท่านปลัด นายประเวศ ปงรังษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
การส่งมอบดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560
เทศกาลงานส้มโอ วันที่ 8-10 กันยายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
จัดโครงการสถานศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย บ้านเจดีย์ทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประชุมสามัญประจำปี 2560 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
ประชุมสามัญประจำปี 2560 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัต ประจำปี 2561
ส่งมอบขยะอันตราย ให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560
จัดมอบถังขยะอันตรายให้กับหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2560
กิจกรรมเก็บขยะอันตรายในหมู่บ้านตำบลปอ
กิจกรรมแจกเบียผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2560
กิจกรรมปลูกป่าวันแม่ จุดชมวิวผาตั้ง ม.14 และภูชีเดือน ม.12 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2560
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นไม้ดอกสองข้างทาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรม ศักยภาพสตรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมการทำดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในพิธีพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9
อบรมโครงการร้านอาหารปลอดภัย วันที่ 22 ก.ค.2560
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดทำตะกร้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ในวันที่ 15 มิถุนายน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
รณรงค์พ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย บ้านห้วยคุ หมู่ที่ 8 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบปี 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ บ้านปางปอ หมู่ที่ 1 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดงานวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลปอ ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 17 แห่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
โครงการแข่งขันกีฬา 329 ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2560
โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี หลักสูตรการทำตะกร้าจากเชือกร่ม โดยกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสตรีบ้านผาแลและบ้านปางปอ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุ (กิจกรรมการทำเปลญวนจากเศษผ้า)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ผู้พิชิตเนิน 102 ดอยผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
งานขันโตก 6 องศา ที่ลานผาตั้ง วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2559 ถึง 1 มกราคม 2560
งานประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลปอ เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2559
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลปอ
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ (Walk Ralty)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
งานเทศกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
โครงการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานราชการ ประจำปี 2559
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2559
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ แก่ผู้พิการ หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
โครงการเวทีรับฟังความคิดเห้็นของประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
การแข่งขันกีฬาเวียงแก่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2559
โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2559
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันตำบลปอ ประจำปี 2559
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลปอ ครั้งที่ 2 ปี 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงราย ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น และทหารผ่านศึกนอกประจำการกรุงเทพ-แม่สาย-เชียงราย มอบผ้าห่มให้แก่ชาวบ้านในเขตตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรา
โครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลปอ ประจำปี 2558
โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558
โครงการส่งเสริมค่านิยมตามมาตราฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปรจำปี 2558
กิจกรรมเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเเวียงแก่นประจำปี 2558
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สืบสานแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์พืชพันธ์ของประเทศไทย 9 ชนิด 99,999 ต้น
กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
กิจกรรมอบรมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตยาเสพติด ปี 2558
กิจกรรมการรวมพลังต่อสู่เพื่อเอาชนะไข้เลือดออก อำเภอเวียงแก่น
กิจกรรมอบรมทำขนมไทย ปี 2558
กิจกรรมการแจกต้นกล้ากาแฟ ประจำปี 2558
กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ ประจำปี 2558
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558
กิจกรรม โครงการส่งเสริมความรู้ โทษของยาเสพติด ประจำปี 2558
กิจกรรมการตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
กิจกรรมการสาธิตวิธีการดับเพลิงที่ถูกต้องให้กับครูดูแลเด็ก จำนวน 16 ศูนย์ ประจำปี 2558
กิกจรรมการร่วมสรา้งฝายบ้านผาแล หมู่ 6 ปี 2558
กิจกรรม ให้บริการช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในเขตตำบลปอ
กิจกรรมการสำรวจงานสาธารณภัย ประจำปี 2558
กิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้
กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย ในตำบลปอ ประจำปี 2558
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม ณ หมู่บ้านทรายทอง ปี 2558
กิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ปี 2558
กิจกรรมอบรมตกแต่งผ้าริ้ว พนักงาน อบต.ปอ ปี 2558
กิจกรรมการมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการ" เวียงแก่นร่วมสร้างบ้าน" เพื่อเทิดไท้สมเด็จพระเทพ ฯ
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลปอ ครั้งที่ 2 ปี 2558
กิจกรรมการประชุมอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2558
กิจกรรมประชุมประชาคมท้องถิ่น ปี 2588
กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี( หลักสูตรการทำน้ำพริก)
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุ (การแปรรุปผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก)
กิจกรรมการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุง/แมลงวันพาหนะนำโรค โดยแมลง ปี 2558
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปอ
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ประจำปี 2558
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558
กิจกรรมโครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558
กิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 2558
การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลปอ ครังที่ 7
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558
งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อบต.ปอ ประจำปี 25558
กิจกรรมศึกษาดูงานบูรณาการเครือข่ายเพื่อค้นหานวัตกรรมการพัฒนาเมืองฯ
กิจกรรม การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา "วัดใจคนเกินร้อย ที่ดอยผาตั้ง "
กิจกรรมการอบรมอาชีพหลักสุูตรระยะสั้น ให้กับประชาชน
กิจกรรมการบรรเทาภัยหนาวให้กับประชาชนตำบลปอ
กิจกรรมวันเด็กชาติ 2558
การประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
กิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.ส.ว.บ้านศิลาแดง หมู่ 16
 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 142039 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 093-1401193 โทรสาร -
E-mail : por57310@hotmail.com

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น