ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
คำแถลงนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
หนังสือราชการกรมฯ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / สายด่วนผู้บริหาร
ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ด แสดงความคิดเห็น
เแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อตำบลปอ
E -Service
มาตฐการภายในเพื่อป้องกันทุจริต
ที่อยู่ อบต.
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
 

โครงสร้างส่วนราชการ
» โครงสร้างส่วนราชการ (ฝ่ายการเมือง)
» โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569

ดูทั้งหมด >

งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
» ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
»
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ดูทั้งหมด >

งานแผนการดำเนินงาน
» รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
» รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูทั้งหมด >

งานรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
» ประกาศการให้คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์และโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
» รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
» รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
» รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ 828/2562

ดูทั้งหมด >

งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 15)
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 14)
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 13)
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 12)
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 11)

ดูทั้งหมด >

งานกิจการสภา ท้องถิ่น
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
» รายงานการประชุม อบต.ปอ สมัยวิสามัญ ที 2 ปี 2566 ครั้งที่ 2
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ปี 2566 ครั้งที่ 1
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่ 3 ปี 2566 ครั้งที่ 2
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญ ที่ 3 ปี 2566 ครั้งที่ 1

ดูทั้งหมด >

งานจัดเก็บรายได้
» บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2567
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
» ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง( ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567
» กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2567 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ดำเนินการออกสำรวจภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นฐานภาษีและการคำนวณ ภาษี ต่อไป

ดูทั้งหมด >

งานการเงิน-การคลัง
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 72
» รายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจตามมาตรา 72
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจตามมาตรา 72
» รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2564

ดูทั้งหมด >

งานการเจ้าหน้าที่
» ประกาศ อบต.ปอ เรื่อง การแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง
» แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566
» รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566
» แผนโครงการ พัฒนาบุคลากร ปีงบ พ.ศ.2566
» การกำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ดูทั้งหมด >

งานมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กร
» เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
» ประกาศ อบต.ปอ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายในอบต.ปอเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ ( อบต.ปอ
» ประกาศ อบต.ปอ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.ปอ
» ประกาศประมวลจริยธรรม อบต.ปอ ปีงบ 2567

ดูทั้งหมด >

แผนอัตรากำลัง และ แผนพัฒนาบุคลากร
» ประกาศ การปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้าง
» ประกาศ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569
» แผนพัฒนาบุคลากร ทั่วไป ปี พ.ศ.2567
» ประกาศ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบ 2567-2569 ต้นฉบับ
» แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 ต้นฉบับ

ดูทั้งหมด >

งานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของอบต.ปอ
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
» แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
» แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA) ประจำปี 2566
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(PLA) ประจำปี 2564
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด >

งานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
» แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2567
» รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

ดูทั้งหมด >

งานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
» รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ฉบับเต็ม)
» รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับเต็ม)
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดูทั้งหมด >

งานรายงานผลการตรวจสอบจากสตง.ปปท.ปปช
» รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565
» รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564
» รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานนของ อบต.ปอ (ITA 2562)

ดูทั้งหมด >

การมอบอำนาจของนายก

ดูทั้งหมด >

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ปอ
» แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
» แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
» แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1)
» รายงานประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ครั้งที่ 2/2562
» รายงานประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ครั้งที่ 1/2562

ดูทั้งหมด >

งานนิติการ
» มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ พ.ศ.2567
» รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2566
» รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยา ปี พ.ศ.2566
» รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566
» สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2566

ดูทั้งหมด >

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
» คำสั่่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ ศพด.
» แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566 – 2570)

ดูทั้งหมด >

ข้อบัญญัติ อบต.ปอ
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Z ไฟล์ Excel
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำนัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดูทั้งหมด >

ระเบียบนายก อบต.
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องระเบียบการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและการอื่น พ.ศ.2563
» มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
» มาตรการป้องกันการรับสินบน
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องห้ามเล่นการพนันและดื่มสุรา
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน

ดูทั้งหมด >

อำนาจหน้าที่อบต.
» อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
» พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ดูทั้งหมด >

คู่มือปฏิบัติงาน
» คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
» คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
» คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
» คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
» ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ดูทั้งหมด >

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
» สรุปสถิติเรื่องร้อนเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566
» รายงานผลกรณีบ้านดอน หมู่ 3 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
» รายงานผลกรณีบ้านห้วยหาน หมู่ 9 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
» รายงานผลกรณีบ้านผาแล หมู่ 6 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
» รายงานผลกรณีบ้านทรายทอง หมู่ 7 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

ดูทั้งหมด >

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
» คำกล่าวประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ

ดูทั้งหมด >

งานพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการ
» หนังสือมอบอำนาขยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบียยังชีพผู้สูงอายุ
» แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
» หนังสือมอบอํานาจยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
» การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» สถิติการให้บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

ดูทั้งหมด >

การจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี 2566
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี 2565
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2564
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2563
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2562

ดูทั้งหมด >

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูทั้งหมด >

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
» รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีพ.ศ.2566
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
» มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
» มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
» รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ 2566
» รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» ผลปฏิบัติราชการ 2563
» ผลปฏิบัติราชการ 2562
» ผลปฏิบัติราชการ 2561

ดูทั้งหมด >

บริการประชาชน E-Service
» แบบฟอร์มคำร้องยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
» ประองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอส์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในที่ทำการองค์การบริ
» แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ
» แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
» รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» รายงานผลการบริหารงานบุคคล 2561

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
» สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
» รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
» สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต (รอบ 6 เดือน)
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)( ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)

ดูทั้งหมด >

หน่วยตรวจสอบภายใน
» นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
» กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ดูทั้งหมด >

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
» โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
» การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
» ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
» รูปโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» ขอเชิญประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาตำบล

ดูทั้งหมด >

สถิติการให้บริการ
» สถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ. 2566
» สถิติขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
» สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
» สถิติข้อมูลเด็กแรกเกิดที่มาลงทะเบียน ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
» ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดูทั้งหมด >

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
» ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด >

งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
» ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565
» ประชาสัมพันธ์ หลักการการเฝ้าระวัง ควบคุม บุคคลภายนอกที่เข้ามาในเขตพื้นที่ อำเภอเวียงแก่น

ดูทั้งหมด >

งานการเลือกตั้ง
» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ อบต.ปอ 2
» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯอบต.ปอ
» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกต้้งนายก อบต.ปอ
» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
» ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ปอ

ดูทั้งหมด >

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1
» ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2

ดูทั้งหมด >

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
» ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ดูทั้งหมด >

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
» ข้อมูลผู้สูงอายุ

ดูทั้งหมด >

ฐานข้อมูลผู้พิการ
» ข้อมูลผู้พิการ

ดูทั้งหมด >

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
» นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
» นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
» เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
» นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
» เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

ดูทั้งหมด >

การจัดซื้อ-จัดจ้าง และพัสดุ
» ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567
» รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567

ดูทั้งหมด >
 
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานตำบลปอ
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลปอ
แหล่งท่องเที่ยวตำบลปอ
งานเทศกาล ประเพณีที่สำคัญ
แผนที่การเดินทาง
 
 
::: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร :::
แบบฟอร์ม/คำร้อง ต่าง ๆ
วารสาร อบต.
การจัดการองค์ความรู้
งาน สปสช.
กฏหมายน่ารู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC
ข้อมูลการท่องเที่ยว
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
ขั้นตอนขอรับข้อมูลข่าวสาร
แผนที่ อบต.ปอ
ข้อมูล - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่

» ประกาศ อบต.ปอ เรื่อง การแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง

» แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566

» รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566

» แผนโครงการ พัฒนาบุคลากร ปีงบ พ.ศ.2566

» การกำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

» หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2566

» ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ปีงบ 2567

» มาตราฐานการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร

» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม อบต.ปอ ประจำปีงบ 2567

» ประกาศประมวลจริยธรรม อบต.ปอ ปีงบ 2567

» สิทธิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น

» พจนานุกรมสมรรถนะ

» คู่มือการแต่งกายของพนักงานส่วนท้องถิ่น

» คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

» คู่มือการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง

» คู่มือการบริหารงานบุคคล

» ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นพ.ศ.2561 ลงวันที่ 19 ก.ค. 61

» ใบลาพักผ่อน

» แบบใบขอลาหยุดงาน

» แบบใบลากิจ

» แบบใบลาป่วย

» ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ วันลา มาสาย เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบ 67 (เพิ่มเติม)

» หลักเกณฑ์การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ วันลา มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา อบต.ปอ

» แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

» แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

» ประกาศ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

» ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ฉบับย่อ

» ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารสวนตำบปอ ปี 2566

» คำสั่ง อบต.ปอ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ ปีพ.ศ. 2566

» หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ปีงบ 2567

» หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู และพนักงานจ้าง ปีงบ 2567

» หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลเลื่อเงินเดือนครูและการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้างปีงบ 2567

» ข้อกำหนด ว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

» คำสัง 981/2565 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ

» รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปี 2565

» ประกาศ อบต.ปอ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครู อบต.ปอ ผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก

» ประกาศ อบต.ปอ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู 1 เม.ย. 66

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นระดับ กลาง-ต้น

» รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี 2566

» รายงานผลการดำเนินการงานบริหารงานบุคคลฯ ปี 2565

» สรุปการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566

» การขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.ปอ

» การรายงานผลการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

» แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2566

» หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2566

» ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

» ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

» ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล และกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง

» มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย

» กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

» ประกาศการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

» ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

» คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)

» หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

» หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

» กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

» การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ.2561

» แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ

» นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ( พ.ศ. 2566 )

» ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

» หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

» ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นตำแหน่ง)

» ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

» แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

» ใบลาอุปสมบท

» ใบยกเลิกวันลา

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้นเป็นระดับกลาง

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบ 64-66

» ประกาศ-เบิกค่าตอบแทนกรรมการ 64 ล่าสุด

» หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ว85

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอเรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีผลการปฏบัติงานระดับดีเด่นและดีมากครั้งที่ 2 ปี 2565

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ต.ค. 65

» คู่มือสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอเรื่อง ยกเลิกและให้ใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบ 2564-2566

» แผนการฝึกอบรมที่กรมฯจัดขึ้น

» มติกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่ 4 2558 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.58

» แนวทางการโอนและการย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

» แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

» คู่มือการรับร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

» แบบคำร้องทุกข์-ร้องเรียน ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

» ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2565

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปี2564

» แผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

» เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

» แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ว20)

» ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลฯ และการเลื่อนขั้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

» ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

» ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาทำงานสายเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ พนง.ส่วนตำบล ประจำปี 2566

» คู่มือสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล

» คำสั่ง อบต.ปอ ที่ 760/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

» รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

» นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (5)

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (การสัมภาษณ์บุคคล)สำหรับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (5)

» ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้

» ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง กำหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (5)

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ..2564

» นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและการเ

» คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ 817 / 2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

» การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

» คำสั่งที่ 670/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ยกเลิก และ ให้ใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการยุบเลิกตำแหน่ง พนักงานจ้าง

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษ

» ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

» ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

» คำสั่งที่ 662/2564 เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

» คำสั่งที่ 666/2564 เรื่องการแบ่งงานการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

» คำสั่งที่ 574/2564 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

» รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

» หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 3

» หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 2

» หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 1

» หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

» หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 2

» หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 1

» การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 4

» การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3

» การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2

» การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 1

» การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 5

» การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 4

» การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 3

» การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2

» การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1

» มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 ของจังหวัดเชียงรายมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล

» ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(เพิ่มเติม) พ.ศ.2563

» คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง

» แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - 2566

» การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

» ฉบับรวมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

» แนวทางเทียบระยะเวลา

» แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติในการพิจารณาคุณสมบัติ

» รับโอนทหารเรือ

» การรับโอนทหารตำรวจ

» หารือหลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิน

» หารือการรับโอนตำรวจ

» คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร

» คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน

» คู่มือสมรรถนะหลัก

» แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( Action plan ) ของงานการเจ้าหน้าที่

» นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 – 2563)

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

» คำสั่งที่ 758/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี

» คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง

» คำสั่งที่ 584/2563 แต่งตั้งพนักงานจ้างประเภททั่วไปเป็นประเภทตามภารกิจ(ทักษะ)

» คำสั่งที่ 583/2563การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

» คำสั่งที่ 681 /2563 ให้ย้ายพนักงานส่วนตำบลเพื่อไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

» คำสั่งที่ 686/2563 การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาเป็นพนักงานส่วนตำบล

» คำสั่งที่ 687/2563 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล

» ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักจ้าง

» 4805-เจ้าพนักงานป้องกัน

» 4804-เจ้าพนักงานเทศกิจ

» 4803-เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

» 4802-เจ้าพนักงานห้องสมุด

» 4801-เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

» 4709-นายช่างภาพ

» 4708-นายช่างศิลป์

» 4707-เจ้าพนักงานประปา

» 4706-นายช่างไฟฟ้า

» 4705-นายช่างเครื่องกล

» 4704-นายช่างผังเมือง

» 4703-นายช่างสำรวจ

» 4702-นายช่างเขียนแบบ

» 4701-นายช่างโยธา

» 4610-สัตวแพทย์

» 4609-เจ้านักงานทันตสาธารณสุข

» 4608-เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

» 4607-เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

» 4606-เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

» 4605-โภชนาการ

» 4604-เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

» 4603-เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื่นฟู

» 4602-พยาบาลเทคนิค

» 4601-เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

» 4501-เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

» 4404-เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

» 4403-เจ้าพนักงานสัตวบาล

» 4402-เจ้าพนักงานประมง

» 4401-เจ้าพนักงานการเกษตร

» 4302-เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

» 4301-เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

» 4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

» 4203-เจ้าพนักงานพัสดุ

» 4202-เจ้าพนักงานการคลัง

» 4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

» 4103-เจ้าพนักงานเวชสถิติ

» 4102-เจ้าพนักงานทะเบียน

» 4101-เจ้าพนักงานธุรการ

» 3810-นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

» 3809-นักจัดการงานเทศกิจ

» 3808-ภัณฑารักษ์

» 3807-นักพัฒนาการกีฬา

» 3806-นักสันทนาการ

» 3805-นักวิชาการวัฒนธรรม

» 3804-บรรณารักษ์

» 3803-นักวิชาการศึกษา

» 3802-นักสังคมสงเคราะห์

» 3801-นักพัฒนาชุมชน

» 3707-นักจัดการงานช่าง

» 3706-วิศวกรสุขาภิบาล

» 3705-วิศวกรไฟฟ้า

» 3704-นักวิศวกรเครื่องกล

» 3703-นักผังเมือง

» 3702-สถาปนิก

» 3701-วิศวกรโยธา

» 3615-นายแพทย์

» 3614-นายสัตวแพทย์

» 3613-ทันตแพทย์

» 3612-เภสัชกร

» 3611-นักรังสีการแพทยื

» 3610-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

» 3609-นักเทคนิคการแพทย์

» 3608-นักโภชนาการ

» 3607-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

» 3606-นักวิชาการสุขาภิบาล

» 3605-แพทย์แผนไทย

» 3604-นักอาชีวบำบัด

» 3603-นักกายภาพบำบัด

» 3602-พยาบาลวิชาชีพ

» 3601-นักวิชาการสาธารณสุข

» 3501-นักวิทยาศาสตร์

» 3403-นักวิชาการสวนสาธารณะ

» 3402-นักวิชาการประมง

» 3401-นักวิชาการเกษตร

» 3303-นักวิเทศสัมพันธ์

» 3302-นักพัฒนาการท่องเที่ยว

» 3301-นักประชาสัมพันธ์

» 3206-นักวิชาการพาณิชย์

» 3205-นักวิชาการตรวจสอบภายใน

» 3204-นักวิชาการพัสดุ

» 3203-นักวิชาการจัดเก็บรายได้

» 3202-นักวิชาการคลัง

» 3201-นักวิชาการเงินและบัญชี

» 3106-นักวิชาการคอมพิวเตอร์

» 3105-นิติกร

» 3104-นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

» 3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

» 3102-นักทรัพยากรบุคคล

» 3101-นักจัดการงานทั่วไป

» 2109-นักบริหารงานการเกษตร

» 2108-นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล

» 2107-นักบริหารงานการศึกษา

» 2106-นักบริหารงานประปา

» 2105-นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

» 2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

» 2103-นักบริหารงานช่าง

» 2102-นักบริหารงานการคลัง

» 2101-นักบริหารงานทั่วไป

» 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น

» คำสั่งอบต.ปอ ที่771/2562 เรื่อง ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเชิงสร้างสรรงค์และการทำงานเป็นทีม"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

» การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

» ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

» แผนพัฒนาคุณภาพ-61-63

» แผนพัฒนาบุคลากร-61-63

» แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

» หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างและแนวทางปฏิบัติต่างๆ

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง3ปี (รอบปีงบประมาณ2561-2563)

» ประกาศ อบต.ปอ ให้ใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

» คำสั่งอบต.ปอ ที่ 349 / 2560 เรื่อง การแบ่งและมอบหมายหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง

 
 
 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 141874 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 093-1401193 โทรสาร -
E-mail : por57310@hotmail.com

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น